RODO

Polityka prywatności

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest: PUH El Professional Mariusz Maszota z siedzibą w 81-074 Gdynia, ul. Modrzewiowa 4a/26, tel. 58 6782386, email:  iod@elprofessional.pl .

El Professional przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie, pracowników, osób z którymi podpisuje umowy cywilnoprawne, kontrahentów, klientów, osób z którymi prowadzi korespondencję, osób które wchodzą w obszar monitorowany.

 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rekrutacja na wolne stanowisko.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów – ustawy Kodeks Pracy, oraz Państwa zgody.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. PIP). Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych, na które kandydat wyraził zgodę, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania tych danych.

 

PRACOWNICY

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązków pracodawcy, w tym między innymi: prowadzenie akt osobowych, ubezpieczenie społeczne, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, ochrona socjalna.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej, prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora oraz zgody pracownika.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, US, PIP). Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane) oraz podmioty na rzecz których my świadczymy usługi.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych, na które wyraziliście zgodę, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania tych danych.

 

OSOBY, Z KTÓRYMI PODPISUJE SIĘ MOWY CYWILNOPRAWNE, KONTRAHENCI, KLIENCI

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie umowy, której Państwo jesteście stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym skończyła się umowa lub do czasu zakończenia gwarancji.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. US). Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane) oraz podmioty na rzecz których my świadczymy usługi.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

 

OSOBY PROWADZĄCYCH KORESPONDENCJĘ Z EL PROFESSIONAL

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wymiana korespondencji, udzielanie odpowiedzi na pytania, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody wyrażonej poprzez dobrowolne podanie danych osobowych w przesłanej do nas korespondencji.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zakończenia korespondencji lub do wycofania się ze zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania danych.

 

OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ W OBSZARZE OBJĘTYM MONITORINGIEM

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest ochrona pracowników i mienia naszej firmy.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni, licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie w siedzibie firmy w Kębłowie, ul. Zielona 2 i przez 7 dni, licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie w siedzibie firmy w Toruniu ul. Kręta 2.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Straż Miejska, Policja). Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

MAGAZYN

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest PUH El Professional Mariusz Maszota z siedzibą w 81-074 Gdynia, ul. Modrzewiowa 4a/26, tel. 58 6782386, email:  iod@elprofessional.pl .

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie dokumentacji magazynowej, przyjmowanie i wydawanie towarów.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. >Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

 

MONITORING POJAZDÓW I SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest PUH El Professional Mariusz Maszota z siedzibą w 81-074 Gdynia, ul. Modrzewiowa 4a/26, tel. 58 6782386, email:  iod@elprofessional.pl .

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz mienia El Professional.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zapisu zdarzenia.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Policja, Sądy, Prokuratura). Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).